Nyheder

Hold dig orienteret om hvad, der foregår i klubben
Generalforsamling 2019

Fredericia Motorbådsklub bliver til Fredericia Fritidssejlere.

Tak for Jeres store fremmøde og den enstemmige opbakning til bestyrelsens forslag på generalforsamlingen den 12. marts 2019.

Formandens beretning, bestyrelsens forslag og det endelige referat kan ses på hjemmesiden, som løbende vil blive ændret.

Nyhedsbrev med mere information følger snarest.

 

Den nye stander.

 

§ 1 Navn, stander og hjemsted

Klubbens navn er Fredericia Fritidssejlere.

Fredericia Fritidssejlere er det nye navn for og en videreførelse af Fredericia Motorbådsklub, hvorfor alle aftaler, kontrakter, anciniteter m.m. indgået med og af Fredericia motorbådsklub fortsat er gældende. 

Klubstanderen er kendetegnet ved en sammensmeltning af bølger, sejl og knagrat i mørkblå på hvid baggrund.

Klubbens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

§ 2 Formål

Fredericia Fritidssejlere har til formål at samle alle med interesse for livet til søs, og kendetegnes ved:

  • En klub for alle fritidssejlere uanset hvad man måtte sejle i.

  • Vi fokuserer på fritidssejlads, tursejlads og socialt samvær.

  • Klubben hvor der er plads til alle

  • Klubben der varetager medlemmernes interesser over for Fredericia lystbådehavn, myndighederne og øvrige interessenter.

 

 

 

Nyhedsbrev 1 - 2019

Orientering februar 2019

Vi står lige foran en generalforsamling der finder sted den 12. marts 2019, hvortil der udsendes separat indkaldelse med vedhæftet regnskab.

Det har været et travlt, spændende, og på mange måder et lidt besværligt år, hvor vi har bremset, men fortsat ser medlemstilbagegang, vi har haft massive miljøproblemer på lystbådehavnen, og heftig mødeaktivitet med myndighederne.

Vi har haft pladsmæssige udfordringer til egne arrangementer og vigende indtægter på vores udlejning som følge af sejlklubbens flytning og dermed manglende tilgang til deres lokale.

Ovenstående har naturligvis givet anledning til en lang række overvejelser om fremtiden for Fredericia Motorbådsklub og vi har haft lidt følere ude blandt vores medlemmer på havnen om hvordan de ser situationen.

Det er bestyrelsens opfattelse at vi skal ”favne bredere” have en klar og synlig profil der viser at vi ikke ”bare” er en motorbådsklub, men en klub for alle fritidssejlere uanset hvad de måtte sejle i. Vi ønsker også at fortælle at vi koncentrerer os om fritidssejlads, tursejlads og socialt samvær, hvor der er plads til alle.

Som allerede meddelt på vores nytårskur har vi indgået en aftale med ADP om leje af nabolokalet således at vi nu råder over begge klublokaler.  Vi er i gang med at reetablere lokalet som meldes klar til udlejning fra den 29. marts 2019. Det vil hjælpe på vores pladsproblemer og rette op på de manglende lejeindtægter.

Mangler du eller nogen du kender et lokale til et arrangement, så er det bare ind på hjemmesiden og booke et eller to lokaler. Der kan fortsat være lidt udfordringer omkring bookingen så ring til Anette eller Lars, hvis du har problemer.

Ovenstående er væsentlige ændringer af vores eksisterende klub og kræver en række vedtægtsændringer, så der er god grund til at møde op på generalforsamlingen og gøre din indflydelse gældende.

 

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev 2 - 2018

Nyhedsbrev

 

Standernedtagning fredag den 26. oktober 2018 kl. 17.00. Efter standernedtagningen serveres der en sandwich og lidt at drikke. Du skal tilmelde dig/jer på hjemmesiden, hvis i ønsker at spise efter standernedtagningen. Vi søger stadig at finde løsning på de pladsmæssige udfordringer vi imødeser nu hvor vi ikke har sejlklubbens lokale i baghånden. Tilmelding.

Julefrokost afholdes onsdag den 5. december 2018 kl. 12.00. – Menu og tilmelding på hjemmesiden. Tilmelding

Julemiddag afholdes lørdag den 11. december kl. 18.00. – Menu og tilmelding på hjemmesiden. Tilmelding 

Nytårskur afholdes fredag den 28. december kl.16.00. Tilmelding

Miljøproblemer på havnen.Der har hen over sommeren været afholdt en række møder med henholdsvis borgmesteren, kommunens udviklingsdirektør, kommunens miljøchef, direktøren for Fredericia shipping og repræsentanter fra ADP for at finde løsninger på vores miljøproblemer.

Der gives udtryk for stor forståelse for, og vilje til at løse problemerne, men det ser vanskeligt ud, og er i alle tilfælde langsommeligt. Det mest positive er nok at vi har fået en dialog, og så længe der er håb fortsætter vi disse møder. Men vi forfølger samtidig alle andre lovlige muligheder for at stoppe svineriet.

At det ser vanskeligt ud afspejles meget tydeligt i artiklen *Skuffede Sejlere' i Dagbladet forleden. https://frdb.dk/fredericia/Skuffede-sejlere-vil-slaas-mod-skrot-Advokat-er-paa-sagen/artikel/207236

Vi er oppe imod store økonomiske interesser, uheldige interesse- sammenfald og efter vores opfattelse, overfladisk myndighedsbehandling.

Langsommeligheden er tydeligvis ikke gældende i behandlingen af miljøgodkendelsen til håndtering af metalskrot. Fredericia kommune har på imponerende vis klaret at behandle og give en miljøgodkendelse på mindre end 8 dage inklusiv weekend, og det til trods for de problemer med støv, flyverust og støj der blev afdækket ved prøveudskibningen. Det er nok meget belejligt at man ikke har fundet det nødvendigt at gennemføre en vvm - undersøgelse (Vurdering af virkninger på miljøet)

Vi har bedt vores advokat gennemgå sagen for at se om der er mulighed for at stoppe eller udskyde håndteringen af skrot indtil de miljømæssige konsekvenser er belyst på betryggende måde, f.eks ved en VVM -undersøgelse.

Det ville også have været passende med en nabohøring, hvor vi havde haft mulighed for at komme med synspunkter, det er vist almindelig praksis i de fleste andre tilfælde.

Advokaten har gennemgået hele sagen vedr. miljøgodkendelsen og har været langt omkring, herunder også de forhold der gjorde sig gældende i Horsens. Konklusionen er desværre at der ikke er noget at komme efter rent juridisk. Kommunen har fulgt reglerne til punkt og prikke, skrevet det der skal skrives og henvist til de paragraffer der gælder på området. De er også i Deres gode ret til at lukke øjnene og se bort fra en VVM redegørelse, hvis de mener at aktiviteterne kan gennemføres uden gener for miljøet.

Vi har desværre ikke andet at gøre end at holde øje med at vilkårene i miljøgodkendelsen følges og at der ikke kommer støv eller flyverust fra skrot aktiviteterne på havnen - for det må der ikke.

Advokat sender på vores vegne et brev til kommunen, Bredal A/S og ADP, hvor vi gør opmærksom på vores eksistens, vores forventning til Deres efterlevelse af miljøgodkendelsen og vores anbefalinger og præciseringer til den endelige miljøgodkendelse.

Støvsvineriet fra korn, foderstoffer og træpiller er tilsyneladende lige så vanskeligt at komme efter, for der kræves ikke engang en miljøgodkendelse. Det er udelukkende de kommunale miljømyndigheders subjektive vurdering af svineriets omfang der afgør om de finder anledning til at gribe ind, og de er, efter vores opfattelse, ekstrem tolerante. De har ligefrem været på havnen, hvor svineriet var så voldsomt at de tydeligvis følte ubehag og gener i luftvejene uden det førte til handling.

Vi er ved at oprette en Facebookside, hvor vi hver især kan uploade billeder og beskrive de gener vi opleve på havnen. Formålet er ud over at gøre omgivelserne opmærksom på problemerne, at sikre en log så vi har tilstrækkelig dokumentation til en evt. retssag, hvor vi gør gældende at grænsen for hvad man skal tåle, er væsentligt overskredet. Siden bliver offentlig tilgængelig og vi skal nok sørge for at den dukker op alle relevante steder.

 

Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.